Документи 2022 - 2023 г.

 

Бюджет / отчети 2022 г.

  • Бюджет за 2022г
  • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи 2021 - 2022 г.


Документи 2020 - 2021 г.

 

Документи 2019 - 2020 г.

 

1. Стратегия за развитието на ДГ "Биляна"
1.a ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ по изпълнение на стратегията за развитиеза периода 2019–2021г.
2. Програмна система 2019 - 2023г.

3. Годишен план за дейността на ДГ "Биляна"
4. План за квалификационната дейност
5. План за контролната дейност
6. План за работата на Педагогическия съвет
7. Програма за приобщаващо образование
8. Програма за обхват и задържане на децата
9. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

10. Програма за взаимодействие с родителите
11. Организация на учебния ден
12. Седмични разпределения по групи
13. Правилник за дейността на ДГ "Биляна"
14. Правилник за вътрешния трудов ред
15. Етичен кодекс
16.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

 Отчети - бюджет 2020г.

 

Документи 2018 - 2019 г.