proekt

                          ДГ „ Биляна“ участва в ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ в периода от 01.07.2023г. до 31.12.2023г. – 6 месеца.

Финансирането по Проекта е на обща стойност 15 821лв.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, за да се осигурят условия за ефективност на образованието и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.

Повече тук!   ПРОЕКТ 1     ПРОЕКТ 2