ЗА НАС

 

      Детска градина „Биляна“ е общинска образователна институция за деца от 3 до 7 години. Открита е през 1985г. с капацитет от 6 групи. През 2010г., с решение на Общински съвет – Ямбол , детската градина е обединена с бившата ДГ „Малина“ и вече разполага с две сгради и 8 групи.  Детската градина предлага най-добри условия за отглеждане на децата в сгради с реализирани мерки за енергийна ефективност.

   От 2004г. директор на ДГ „Биляна“ е Ваня Станева-Райчева. През годините детска градина „Биляна“ се утвърди като престижна образователна институция и предпочитано място за обучението, възпитанието и социализацията на децата от град Ямбол

  Педагогическият екип на ДГ „Биляна“ прилага в работата си собствена формула за успешна дейност: „Професионализъм и приемственост, традиции и новаторство“. В детската градина работят учители с висока квалификация, педагогически опит, новаторски идеи и най-важното – чувство за отговорност, любов и грижа към децата.

    В основата на успехите в работата на педагогическите специалисти е съчетание между дългогодишния опит на старшите учители и енергията и креативността на младите специалисти. Педагогическият екип на ДГ „Биляна“ има съществен принос за развитието на предучилищното образование на общинско и национално ниво., израз на който са множеството индивидуални и колективни отличия.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 

 • Модерна материална база, съобразена с потребностите на децата
 • Съвременна и добре организирана образователна среда
 • Висококвалифициран педагогически екип
 • Качествен образователен процес, чрез прилагане на съвременни педагогически технологии и стратегии
 • Грижа, внимание и толерантно отношение към всяко дете
 • Партньорство и сътрудничество с родителите
 • Приобщаващо образование чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата
 • Логопедична работа за превенция на обучителни затруднения
 • Дейности за стимулиране развитието на личностни качества

Педагогическият екип на ДГ „Биляна“ има съществен принос за развитието на предучилищното образование на общинско и национално ниво., израз на който са множеството индивидуални и колективни отличия.

 • През 2015г. педагогическият екип на ДГ „Биляна“ е удостоен с най-високото отличие на Община Ямбол на името на Ради Ив. Колесов.
 • През 2017 година голямата награда на Община Ямбол "Ради Ив. Колесов" в етап Предучилищно образование бе присъдена на главния учител на ДГ "Биляна" Юлияна Сталева.
 • За своя висок професионализъм през годините 10 учители са удостоени с Почетен знак ”Златен герб” и почетни грамоти по повод 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.

Наша гордост са успехите на децата от ДГ „Биляна“, които са получили множество награди от участие в общински, национални и международни конкурси за детско творчество